විමසීම්

වෙනත් විස්තර ..

Contact us - 070 342 10 83 / 070 442 10 83  Email - dhammawijayathero@gmail.com | sujathaputhralk@gmail.com   Web Site - sujathaputhra.lk   You Tube - Youtube
www.sujathaputhra.lk

Sujatha Puthra Meditation Center, Sandasirigama, Malwanegama, Thambuththegama.

sujathaputhralk@gmail.com

+94 0703421083 (Support)

Privacy Policy