රචිත සියළු ලිපි

courses
සද්ධාවිමුත්ත, උභතෝභාගවිමුත්ත, පඤ්ඤාවිමුත්ත යන සප්ත දක්ඛිණ්‍යෙය පුද්ගලයන් ගැන දන්නවා ද?
ධර්ම කරුණු 2023-03-08 04:59:55
courses
මා බුදුන් වඳින්නේ ඇයි ?
සිතුවිලි 2023-03-08 04:00:43
www.sujathaputhra.lk

Sujatha Puthra Meditation Center, Sandasirigama, Malwanegama, Thambuththegama.

sujathaputhralk@gmail.com

+94 0703421083 (Support)

Privacy Policy